Enerji Danışmanlığı

ENERJİMİZİ BOŞA HARCAMAYALIM !


Endüstriyel tesislerin üretimlerine devam edebilmeleri için tükettikleri enerji miktarları ve maliyetleri gün geçtikçe artmakta ve bu maliyetler, tesislerin pazarda rekabet gücünü azaltmaktadır. Bir çok tesiste enerji maliyetlerinin, toplam üretim maliyetleri içerisindeki payı %50'nin üzerindedir. “02.05.2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” doğrultusunda yürürlüğe giren, 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması yönündeki yaptırımı da düşünülecek olursa, enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.


Enerji Verimliliği

 

Enerji verimliliği ihtiyaçları doğrultusunda:

 • Politika ve hedeflerin oluşturulması,
 • Proseslerin belirlenmesi,
 • Enerji yöneticisi ve diğer kaynakların belirlenmesi,
 • Ölçüm ve izleme planlarının belirlenmesi,
 • Prosedürlerin hazırlanması,
 • İletişimin sağlanarak uygulamaların gerçekleştirilmesi,
 • İç tetkik yapılması,
 • Gözden geçirme ve sürekli iyileştirme,

Sistemin uygulama adımlarıdır.


Enerji Yönetimi

 

Enerji Yönetimi; Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakârlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır. Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini ilke edinmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Danışmanlık Kapsamımız

Fizibilite ve Ön Tasarım

CALBIYIK GRUP tarafından yürütülen fizibilite çalışmaları kapsamında çeşitli tasarım ve teknoloji alternatifleri teknik uygunluk ve mali açıdan analiz edilmektedir. Yapılan bu analizler sonrasında aşağıdaki çıktılar elde edilmektedir.

          • Ekonomik ve kaliteli çözüm seçeneği
          • En uygun tasarım
          • İş programı
          • Finansal destek seçenekleri
          • İş ile ilgili riskler ve fırsatlar


Teknik Değerlendirme ve Finansal Analiz

Yatırımcı için en ideal  teklifi sunabilmek adına öncelikle sistemin sahip olduğu enerji potansiyeli incelenir, bu inceleme doğrultusunda elde edilen girdiler hesaplanır ve bu hesaplamalar sonrası uygulanabilecek en verimli proses dizaynı yapılır. Sunulan tekliflerde yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri ve diğer risk değerlendirmeleri yer alır.   
CALBIYIK GRUP, teknik değerlendirme ve finansal analiz çalışmaları ile yatırımcılara doğru karar almaları noktasında destek sağlamaktadır.

Teknik Değerlendirme hizmetleri kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır:

 

          • Proje inceleme ve saha ziyareti,
          • Atık enerji analizleri ve hesapları,
          • Alternatif proje tasarımlarının analiz edilmesi,
          • Yatırım maliyetlerinin çıkarılması,
          • İşletme maliyetlerinin belirlenmesi,

          • Yapım programının oluşturulması,
          • Finansal değerlendirmenin yapılması.

 

Proje Yönetimi

CALBIYIK GRUP, Proje Yönetimi hizmetleri kapsamında yatırımın planlama aşamasından işletmeye alınmasına kadar geçen tüm süreci yönetmektedir.
Proje Yönetimi hizmetlerimiz;

          • Uygulama Projesi Süreç Yönetimi
          • Bütçe ve Maliyet Yönetimi
          • Proje Zaman Yönetimi
          • Şartname, İhale ve Sözleşme Yönetimi
          • Kalite Yönetimi

 

Uygulama Projesi Süreç Yönetimi


Atık enerji projelerinin optimum parametreler ile tasarlanması ile henüz yapım aşamasına geçilmeden proje ekonomisinde kazanç sağlanabilir. Uygulama projesi kapsamında tüm çalışmalar, yönetmelikler, mühendislik normları ve ilgili şartnameler hazırlanır, yapılan bütün çalışmalar doğrultusunda proje yönetilerek sonuçlandırılır.

 

Bütçe ve Maliyet Yönetimi


Tesisin ilk kurulumuna ilişkin sermaye yatırımları, projenin yatırım maliyetlerini oluşturur. Yatırım maliyetleri proje karakteristiklerine göre değişkenlik gösterir. Yatırım maliyetleri yanısıra işletme maliyetleri de önem arz etmektedir. Sistemi çalıştırmak için tüketilen elektrik, su, çeşitli sarf malzemeleri, operator ve operasyon giderleri bunların başlıcalarıdır. Örnek olarak, proje fizibilitesi sırasında su kaynaklarının tükenebileceği düşünülerek sistemin tasarımı aşamasında alternatif kaynakların değerlendirileceği düşünülerek dizayn kriterleri belirlenmelidir.

 

Proje Zaman Yönetimi


İş programının oluşturulması projenin gerçekleştirmesi öncesindeki en önemli aşamalardan bir tanesidir. İş programında yer alması gereken maddeler:

 • Projenin başlangıç ve bitiş sürecini etkileyen tüm aktivitelerin tanımlanması,
 • Projenin izlenmesi sürecinde takibi yapılacak tüm ana ve alt kalemler,
 • Tüm ana ve alt kalemlerin birbirleriyle bağlantılı veya serbest olarak başlangıç ve bitiş tarihleri,
 • Projeye dahil tüm tarafların sorumlulukları ve bu sorumlulukların proje süreci içerisindeki başlangıç ve bitiş zamanlarıdır,

Unutulmamalıdır ki, zamanında bitirilmiş projeler; proje maliyetinin planlanan bütçe içerisinde tamamlanmasında önemli rol oynar.


Şartname, İhale ve Sözleşme Yönetimi


İhale süreçlerinin tasarım ve teknik şartnamelerin oluşturulması aşamasından itibaren konusunda tecrübeli bir ekip tarafından yönetilmesi kalite, zaman ve maliyet dengesinin sağlanması açısından önemlidir.
Projenin öngörülen bütçe ile tamamlanması için en önemli kriter, teknik şartnamelerin projeleri tam olarak tanımlamasıdır. Böylece yapım döneminde yüklenicilerin eksik işler sebebiyle ilave iş yapmalarını veya keşif artırımı talebinde bulunmalarını önleyecektir.
Yatırımda henüz satın alırken kazanmak için idari şartnameler ve projenin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak yansıtan özel teknik şartnameler uluslararası teknik literatüre uygun olarak hazırlanmaktadır. Daha sonra idari şartname ve teknik şartnameler ile projenin yapısına uygun yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerden teklif toplanmalıdır.

 

Kalite Yönetimi


Kalite yönetimi hizmetleri, sahada tam zamanlı bulundurulacak yeterli sayıda teknik personel aracılığı ile sağlanmaktadır. Saha hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulduğu durumlarda özel teknik konular ile ilgili merkez ofisten teknik personel veya özel müşavirlerden danışmanlık alınması yolu ile saha personeline gerekli tüm destek sağlanmalıdır.
İşin kalitesinin tahkiki ve sözleşme belgelerine (çizimler, teknik şartnameler vb.) uygun bir şekilde yapılarak tamamlanması izlenir, hata ve kusurlar engellenir. Yüklenicilerin yapım araçları, metotları, teknikleri, sıralamaları veya süreçlerinde hata görülmesi halinde müdahale edilir.
Tasarım, inşaat, imalat, montaj ve devreye alma ile ilgili olarak sunulan çözüm önerileri ve önerilen değişiklikler değerlendirilir.
Şantiyedeki imalatlar sırasında kullanılan malzemelerin, projenin teknik şartnamesinde tanımlanan kriterlere uygunluk kontrolü yapılarak gerekli onaylar verilir. Ayrıca, Yüklenicilerin malzeme tedarik programı iş programına uygunluk açısından incelenir.
Geçici kabul ve ön teslim süreci ile ilgili prosedürler oluşturulur. Tüm işletme ve bakım kılavuzları, as-built projeleri, izinler, resmi belgeler ve diğer dokümanlar yüklenicilerden teslim alınır.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Bati Sitesi Mah. 2308. Cad.No:70 Gersan Sitesi 06730 Yenimahalle/ANKARA/TURKIYE

Telefon:+90 312 640 15 15 | Fax: +90 312 640 15 25 | info@calbiyik.com